Privacybeleid


Uw privacy bij Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V.
Als u zich als klant aanmeldt bij Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verstrekt u persoonsgegevens. Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke informatie Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verzamelt, hoe zij daarmee omgaat en hoe uw privacy is gewaarborgd.


Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle tot individuele personen herleidbare informatie. Denk daarbij o.a. aan uw klantnummer, naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en/of IP-adres. Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, maar ook om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie en/of telefonische contacten
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens die vanwege de uitspraak bewind aan de bewindvoerder moeten worden verstrekt (dus ook door derden) voor de uitvoering van goede bewindvoering.

Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met de klant en het afwikkelen van het betalingsverkeer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening (bewindvoering) uit te kunnen voeren;
 • Om u juist te kunnen informeren over de stand van zaken in uw dossier en uw financiën;
 • Om contact te kunnen houden met derden inzake uw dossier t.b.v. van de goede uitvoering van bewind.
 • Zodat u de mogelijkheid heeft om in te loggen in ons online klantdossier voor actuele informatieverstrekking


Geautomatiseerde besluitvorming
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V.) tussen zit.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het bewind, de daarbij behorende bewaarplicht, en gedurende een periode van 2 jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.


Verstrekken aan derden
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij,

 • Dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (beschikking/vonnis uitspraak tot bewind)
 • Dit in opdracht is van u
 • Dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Voor zover Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. bij verwerking van uw persoonsgegevens gebruik maakt van derden, is de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken omtrent de beveiliging van deze gegevens vast te leggen in overeenkomsten of correspondentie met deze derden.

 

Bellen met Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V.
Als u ons belt, kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we vooral om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen. En uiteraard ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.Bedenk wel dat sommige delen van de website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bvkachterhoek.nl of telefonisch op: 0545-725825
 

Wat doen wij bij misbruik en fraude?
Als er sprake is van misbruik of fraude kan Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. uw persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens, financiële gegevens, opnames van telefoongesprekken of IP-adressen van bezoeken aan onze website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wanneer u na inzage gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u hiervoor een afspraak maken om langs te komen.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van anderen in te zien, tenzij u daartoe door de andere persoon gemachtigd bent.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. verwerkt (in een digitale vorm) te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de schuldhulpverlening, bijvoorbeeld als u verhuist naar een andere gemeente. U kunt ons ook vragen om die gegevens rechtstreeks door te sturen naar de andere verantwoordelijke.

Het recht op inzage, correctie, verwijdering of het verkrijgen van een afschrift geldt voor zover wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in de AVG, zich hier niet tegen verzetten.


Uw toestemming en veranderingen in dit privacy statement
Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. zal bij wijzigingen in dit privacy statement uw rechten ten aanzien van de reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperken.


Aan wie kan ik verdere vragen kwijt?

Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V.
Postbus 21
7270 AA Borculo

info@bvkachterhoek.nl
0545-725825

Bewindvoerderskantoor Achterhoek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/